Pravila privatnosti

 1. VODITELJ OBRADE

Krehić i Partneri odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, VI kat, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080888265, OIB: 41736640046 (“KIP” ili „Društvo“ ili “mi” ili “nas“) vas ovim putem obavještava, u skladu s čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno eng. General Data Protection Regulation – GDPR), o podacima tko je voditelj obrade (odgovorna osoba za obradu osobnih podataka), tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo čuvamo pružene nam podatke.

KIP djeluje kao voditelj obrade u smislu GDPR-a te ova pravila privatnosti (“Pravila“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka a isto tako  navode uvjete korištenja naše internetske stranice.

 

 1. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Mi prikupljamo i obrađujemo osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, akademska titula, titula zvanja, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, tvrtka u kojoj ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima:

 1. kada ste naš klijent,
 2. kada zatražite da vam pošaljemo ponudu u vezi s našim uslugama,
 3. kada obrađujemo podatke sukladno našim pravnim obavezama (Zakon o odvjetništvu, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o računovodstvu, porezni zakoni)
 4. kada nam se obratite putem kontakt obrasca ili putem e-maila,
 5. kada obrađujemo vašu molbu ili prijavu za posao,
 6. kada posjetite našu internetsku stranicu i koristite određene funkcionalnosti naše stranice.

KIP neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše stranice, čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za izvršenje određene aktivnosti. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete stranici), i dalje možete pristupiti našoj stranici, ali nećete moći izvršiti prijavu na portal za klijente, prijaviti se za posao te nam se obratiti.

 

 1. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

3.1. OTVORENE MOLBE ZA POSAO

KIP prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar društva, obvezane našom standardnom izjavom o povjerljivošću, koje takve otvorene molbe obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te potencijalnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 1 (jedne) godine od dana zaprimanja otvorene molbe, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate i detaljnije razmotriti mogućnost njihova pridruživanja našem timu.

 

3.2. NATJEČAJI ZA POSAO

KIP obrađuje Osobne podatke kandidata koji se javljaju na  natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao, mi čuvamo Osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka u trajanju do 1 (jedne) godine nakon zaprimljene prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar društva, obvezane izjavom o povjerljivošću, koje obrađuju i analiziraju prijave u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja.

 

3.3. DRUŠTVENE MREŽE

KIP ima pristup Osobnim podacima o svojim kontaktima na društvenim mrežama koji su tamo objavljeni, kao što su ime i prezime, tvrtka poslodavca, like-ovi, komentari, zahtjevi za povezivanjem, poruke i članstva u određenim grupama. KIP koristi društvene mreže kako bi odgovorio na moguće upite povezanih osoba i kako bi obavijestio članove društvene mreže o novostima u svome radu.

 

3.4. POSLOVNA SURADNJA S KLIJENTIMA

Naši klijenti su osobe s kojima smo sklopili sporazum o pružanju pravnih usluga vezano za zastupanje i pravno savjetovanje („Klijent“ ili „Klijenti“).

Kao odvjetnici obvezni smo čuvati, kao odvjetničku tajnu, u tajnosti sve informacije koje se odnose na Klijenta i predmet zastupanja, a sve u interesu Klijenta-.

Podatke čuvamo 10 (deset) godina od prestanka poslovnoga odnosa i obavljanja transakcije, odnosno 5 (pet) godina ako se radi o podacima o ovlaštenoj osobi i njegovom zamjeniku, procjeni rizika klijenta, stručnome osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika i provođenju unutarnje revizije, nakon čega osobne podatke brišemo, a dokumentaciju uništavamo u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Ako određeni Klijent želi da se dokumentacija čuva i dulje od navedenog roka, o istome nas treba obavijestiti.

Tijekom zastupanja Klijenta,  mi možemo doći do saznanja ili stvaranja povjerljivih informacija. KIP neće, bez izričite suglasnosti Klijenta, podijeliti te informacije s trećim stranama, osim sa članovima tima koji rade na poslovima za Klijenta, a kojima je otkrivanje tih informacija namijenjeno, odnosno koje ih moraju znati radi valjanog pružanja pravnih usluga. Također, poduzet ćemo potrebne mjere opreza kako bismo očuvali povjerljivost tih informacija.

KIP je poštuje odredbe važećih zakona o sprječavanju pranja novca u Republici Hrvatskoj. Kako bismo bili usklađeni sa svim zakonskim odredbama, ovlašteni smo od Klijenata tražiti dodatne dokaze o identitetu Klijenta sukladno primjenjivim propisima. Društvo je u obvezi obavijestiti nadležna tijela o svim potencijalnim slučajevima pranja novca s kojima se susretne u radu te nije obvezno obeštetiti Klijenta za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica ispunjavanja zakonskih obveza.

U okviru svojih obveza na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja (izrada procjene rizika pranja novca i financiranja terorizma, provođenje mjera dubinske analize stranke i drugo) društvo prikuplja osobne podatke osoba s kojima uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na ime i prezime, preslika osobne iskaznice, prebivalište, datum rođenja, identifikacijski broj te državljanstvo ako se radi o fizičkoj osobi te naziv, sjedište, identifikacijski broj, pravni oblik te ime i prezime, identifikacijski broj, adresa, e-mail i telefonski broj zastupnika, ako se radi o pravnoj osobi, dok za sve Klijente prikupljamo podatke poput namjene i prirode poslovnoga odnosa, djelatnosti Klijenta, izvora sredstava koja su predmet poslovnog odnosa te vremenu uspostavljanja poslovnoga odnosa.

 

 1. SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete vaše Osobne podatke, ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzimanje koraka po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na pitanja i komentare, ispunjavanje zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
 2. Izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana (npr. pružanje pravnih usluga, pružanje pristupa određenim područjima i značajkama na internetskoj stranici),
 3. Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim,
 4. Pridržavanje zakonske obveze kojoj KIP podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom),
 5. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava,
 6. Provođenje analitike podataka ili isporuke komunikacija putem elektroničkih alata (e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od a do e je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti KIP da s vama sklopi ugovor, da odgovori na vaše zahtjeve, da vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima KIP podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki f je također dobrovoljno. Nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti KIP da provodi analitiku podataka ili da s vama komunicira u određenim situacijama. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrađivanje vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju KIP neće više obrađivati vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

 

 1. PRIMATELJI

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 1. subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje podrške, pružanje korisničkih usluga, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime KIP-a kao izvršitelji obrade, poput pružatelja cloudusluga (kako su definirani u članku 6. niže);
 2. subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
 3. subjektima koji nam pružaju računovodstvene usluge, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 4. osobama ovlaštenima od strane KIP-a za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici KIP-a);
 5. suradnicima KIP-a, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 6. osobama koje sudjeluju na programu KIP-ove studentske prakse, koji su podvrgnuti odgovarajućoj obvezi povjerljivosti;
 7. mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na KIP, radi zaštite i obrane prava ili imovine KIP-a ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti klijenata KIP-a ili javnosti);
 8. poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

 

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

KIP prenosi Osobne podatke izvršiteljima/pod-izvršiteljima obrade izvan EU odnosno EEU, sa kojima se sklapaju odgovarajuće ugovorne klauzule o zaštiti osobnih podataka.

 

 1. ZADRŽAVANJE podataka

KIP će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod člankom 4. ovih Pravila.

Osim gore navedenog, također ćemo zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu, čuvaju isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, 10 godina sukladno Zakonu o odvjetništvu te 5 ili 10 godina sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).

 

 1. VAŠA PRAVA

Ovim putem vas obavještavamo da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od društva pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

 

 1. POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Naša stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane KIP-a. Kada napustite stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših stranica (uključujući one povezane putem e-maila). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na našoj web stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenjem virusa u Vaš računalni sustav.

 

 1. SIGURNOSNE PRAKSE

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na našoj stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana.

 

11.MJERODAVNO PRAVO / JURISDIKCIJA

Za sva pitanja koja se odnose na našu stranicu i ova Pravila mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na ovu stranicu i ova Pravila biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da su naši sadržaji/materijali na našoj stranici prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske.

 

 1. USKLAĐENOST S PRAVILIMA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

KIP je kao odvjetničko društvo odobrila i regulirala Hrvatska odvjetnička komora.

Ova stranica je usklađena s Pravilnikom o WEB stranici odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore donesenim 14. veljače 2009. godine.

Informacije o Kodeksu odvjetničke etike mogu se pronaći na mrežnoj stranici www.hok-cba.hr.

Kodeks, kao i svi drugi propisi na koje Kodeks upućuje, uređuju poslovanje KIP-a.

Informacije navedene na našoj stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te se ne smatraju pravnim savjetom.

 

 1. DJELOMIČNA NIŠTETNOST

Ako bilo koja odredba ovih Pravila bude ništetna, pobojna ili neizvršiva, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je ništetna, pobojna ili neizvršiva, dok navedeno neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Pravila.

 

 1. PROMJENE I AŽURIRANJA NAŠIH PRAVILA

KIP pridržavaju pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

 

 1. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Pravilima naše web stranice, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.kip-legal.hr, putem e-maila office@kip-legal.hr ili putem telefona +385 1 23 51 985.