Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu iz 9/2022

Završeno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Izmjene i dopune Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu kao „Zakon o radu“ ) potaknute su potrebom prilagodbe suvremenim okolnostima, digitalizacijom i automatizacijom poslovnih procesa te novih praksi koje podrazumijevaju sve fleksibilnije mogućnosti rada i poslovanja. Izmjenama Zakona o radu želi se riješiti i problem iznimno visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme te urediti odredbe o dodatnom radu koje, u trenutnom opsegu, nisu u skladu s potrebama i trendovima tržišta rada.

Osim toga, Zakon o radu je potrebno prilagoditi novim standardima obvezujućih pravnih akata Europske unije, a prvenstveno uskladiti s Direktivom (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji te Direktivom (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi.

Najbitnije izmjene javljaju se u pogledu (1) ugovora o radu na određeno vrijeme, (2) obveznog sadržaja ugovora o radu, (3) rada na izdvojenom mjestu rada, (4) dodatnog rada za drugog poslodavca, (5) probnog rada, (6) neplaćanog dopusta, (7) otpremnine, (8) zaštite dostojanstva radnika, (9) rada putem digitalnih platformi. U nastavku donosimo kratki pregled nekih od najznačajnijih izmjena.

 1. Ugovor o radu na određeno vrijeme
  Ugovor o radu na određeno vrijeme će se, u pravilu, moći sklopiti samo iznimno u najdužem trajanju od 3 godine. S istim radnikom moći će se sklopiti najviše 3 uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući prvi ugovor neće moći biti duže od 3 godine i to samo ako postoji objektivan razlog za takvo uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Pod uzastopno sklopljenim ugovorima o radu sada će se smatrati i ugovori o radu koji su uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora o radu ili s prekidom koji nije duži od 3 mjeseca, sklopljeni s više poslodavaca koji se smatraju povezanim poslodavcima, što predstavlja dodatno ograničenje. Zakon o radu nadalje propisuje detaljna pravila kojima regulira životni ciklus ugovora na određeno vrijeme, prvenstveno u korist radnika.
 2. Obavezi sadržaj ugovora o radu
  Je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme – postaje obavezan dio ugovora o radu, zajedno s naznakom prava radnika na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te informacije o uvjetima probnog rada.
 3. Rad na izdvojenom mjestu rada
  Rad na izdvojenom mjestu rada moći će se ugovoriti kao (i) stalan, (ii) privremen ili (iii) povremen, ovisno i o propisima zaštite na radu. U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, poslodavac će moći bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad o kuće. Iznimno, ako bi takav rad trajao dulje od 30 dana, poslodavac će biti dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada.Ugovor o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada morat će, između ostalog, sadržavati i podatke o naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje će poslodavac biti dužan nadoknaditi radniku ako je rad na izdvojenom mjestu rada ugovoren kao stalan ili u slučaju kad razdoblje rada na izdvojenom mjestu rada traje duže od 15 dana radnih dana neprekidno, osim ako drukčije nije ugovoreno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Poslodavac će također imati pravo ući u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor o kojem je radnik obavijestio poslodavca, radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika, ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom. Nadalje, propisane su nove obveze poslodavca u pogledu zaštite privatnosti te zaštite na radu radnika koji radi na izdvojenom mjestu rada.
 4. Ugovor o dodatnom radu
  Propisuju se novi uvjeti ugovora o dodatnom radu za novog poslodavca u pogledu ograničenja radnog vremena, općih uvjeta takvog ugovora, kao i za omogućavanje ili prestanak dodatnog rada.
 5. Probni rad
  Iako najdulje trajanje probnog rada ostaje 6 mjeseci, on će se moći produžiti u slučaju ako je tijekom njegova trajanja radnik bio privremeno odsutan, osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinih i roditeljskih prava i korištenja prava na plaćeni dopust. Nadalje, ako je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, trajanje probnog rada morat će biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla kojeg radnik obavlja.
 6. Neplaćeni dopust
  Uvodi se i pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 radnih dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu uže obitelji ili osobi koja živi u istom kućanstvu, pod propisanim uvjetima. Radnik će također tijekom 1 radnog dana imati pravo biti odsutan s posla, jednom u kalendarskoj godini kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna njegova trenutačna nazočnost.
 7. Otpremnina
  Pravo na otpremninu neće ostvarivati radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
 8. Zaštita dostojanstva radnika
  Poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika, sada će biti dužan imenovati 2 osobe različitog spola, koje će biti ovlaštene rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika.
 9. Rad putem digitalnih platformi
  Izmjene i dopune Zakona o radu također uvode i novo poglavlje koje regulira rad putem digitalnih platformi, čime se uspostavlja zakonski okvir za daljnje uređenje prava i radnih uvjeta radnika te osoba koje rade putem digitalnih platformi. Uspostavlja se i zakonski okvir za transparentno obavljanje poduzetničkih aktivnosti digitalnih platformi na tržištu rada.

***

Zaključno, prijedlog izmjena Zakona je vrlo opširan te donosi promjene u mnogim značajnim segmentima radno pravnih odnosa u skladu s trenutnim potrebama tržišta rada, okolnostima nastalim uslijed pandemije bolesti Covid-19 i usklađivanja sa standardima Europske unije. Tijekom jeseni očekujmo objavu izvješća o provedenom javnom savjetovanju, koje će razjasniti o kojim će točno izmjenama odlučivati Sabor.

Svakako treba uzeti u obzir i porezne implikacije rada na daljinu i rada putem digitalnih platformi, a ostaje za vidjeti hoće li se i porezni propisi, u prvom redu Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak, mijenjati/dopunjavati u svjetlu predloženih izmjena Zakona o radu.

16/08/2022
Imate solidan životopis, vještine i iskustvo kojim se ponosite te reputaciju za donošenje rezultata. Pitate se kamo Vas sve što ste pos ...